PRIVĀTUMA POLITIKA

„Newsec” ievēro jūsu privātumu un pārvalda personas datus tikai konkrētiem mērķiem un darbības jomai. Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā „Newsec” pārvalda personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz „Newsec” un personām, kas izmanto, lieto, pauž savu nodomu izmantot vai citādi ir saistītas ar „Newsec” sniegtajiem pakalpojumiem, ieskaitot attiecības ar personām pirms šīs privātuma politikas stāšanās spēkā.
Definīcijas
 • Datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kas izmanto, izsaka nodomu izmantot, vai citādi ir iesaistīta „Newsec” sniegtajos pakalpojumos.
 • Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 • Vadība ir jebkura darbība, ko veic ar personas datiem (ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, uzglabāšanu, modificēšanu, piekļuvi, pieprasījumu, pārraidi utt.).
 • „Newsec” – ir „Newsec” grupas loceklis SIA „ Newsec property management LT”, juridiskās personas kods, 300050216, adrese Konstitūcijas iela 21C, Viļņa, Lietuva, SIA „Newsec finance LT”, juridiskās personas kods, 302819916, adrese Konstitūcijas iela 21C, Viļņa, Lietuva, SIA „Newsec valuations”, juridiskās personas kods, 126212869, adrese Konstitūcijas iela 21C, Viļņa, Lietuva, SIA „Newsec advisers LT”, juridiskās personas kods, 302504219, adrese Konstitūcijas iela 21C, Viļņa, Lietuva.
Vispārīgi noteikumi
Šī privātuma politika ietver vispārīgus noteikumus par to, kā „Newsec” pārvalda personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi var tikt sniegta pakalpojumu līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos, kā arī „Newsec” tīmekļa vietnē: www.newsec.lv.
Personas datu kategorijas, apstrādes mērķi un pamats
„Newsec” apstrādā personas datus tikai saskaņā ar personas datu apstrādes likuma prasībām. Parasti „Newsec” pārvalda personas datus, lai noslēgtu un izpildītu līgumus. Personas datus var apstrādāt, pamatojoties uz piekrišanu, piemēram, tiešā mārketinga nolūkos. „Newsec” arī pārvalda personas datus, pildot juridiskās saistības un likumiskās intereses (tikai tad, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas).
Sīkdatnes
„Newsec” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. „Newsec” izmantotās sīkdatnes reglamentē Sīkdatņu politika, kas publicēta „Newsec” tīmekļa vietnē http://www.newsec.lt/slapuku-politika/.
PERSONAS DATU IEVĀKŠANA
Personas datus var iegūt tieši no datu subjekta, no datu subjekta darbībām, tam izmantojot uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, un no ārējiem avotiem un citām trešajām personām (piemēram, partneriem, reģistriem utt.).
Personas datu saņēmēji
Personas dati var tikt pārsūtīti šādiem saņēmejiem:
 • Valsts institūcijām un iestādēm, kā arī citām personām, kas pilda tām likumā noteiktās funkcijas;
 • „Newsec” pilnvarotajiem personas datu pārstrādātājiem, kā piemēram, mārketinga vienībām, IT pakalpojumu sniedzējiem un citām pilnvarotajām pusēm. Šādos gadījumos „Newsec” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie apstrādātāji apstrādā personas datus saskaņā ar „Newsec” norādījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu personas datu drošības pasākumu īstenošanu;
 • „Newsec” grupas juridiskajām personām;
 • Revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem.
DATU DROŠĪBA
„Newsec” ir svarīgi aizsargāt jūsu personas datus. „Newsec” nodrošina personas datu konfidencialitāti saskaņā ar spēkā esošajām likumiskajām prasībām, kā arī nodrošina atbilstošu tehnisku un organizatorisku pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes.
Ģeogrāfiskās pārvaldības apgabals
Parasti personas datus apstrādā Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā (ES / EEZ), bet likumā paredzētajos gadījumos tos var pārnest un apstrādāt ārpus ES / EEZ.
Saglabāšanas periods
Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu saglabāšanas periodu nosaka noslēgto līgumu raksturs, „Newsec” likumīgās intereses vai likumā noteiktās prasības (piemēram, arhivēšanas termiņš u.c.).
Jūsu kā datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības:
 • saņemt informāciju par to, vai „Newsec” pārvalda jūsu personas datus un, ja tā, piekļūt tiem;
 • pieprasīt jūsu personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
 • nepiekrist jūsu personas datu apstrādei. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja personas dati tiek pārstrādāti likumisku iemeslu dēļ, kas stāv pāri datu subjekta interesēm;
 • atsaukt piekrišanu (piemēram, datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos). Piekrišanas atsaukšana nebūs spēkā esoša un neietekmēs to ar piekrišanu saistīto datu derīgumu, kas pārstrādāti pirms piekrišanas atsaukšanas.
 • pieprasīt dzēst, pārsūtīt, ierobežot personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja personas datus apstrādā, pārkāpjot juridiskās vai privātuma politikas prasības;
 • iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijā, kuras mājas lapas adrese https://www.dvi.gov.lv/lv/, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot jūsu tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
TREŠO PUŠU INFORMĀCIJA
„Newsec” tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm un sociālajiem tīkliem. „Newsec” nav atbildīgs par trešās puses informācijas saturu, konfidencialitātes politiku un piemērojamiem datu drošības pasākumiem. Trešās puses var apstrādāt personas datus apstākļos, kas atšķiras no „Newsec” standartiem, tāpēc sazinieties ar viņiem, lai piekļūtu viņu personas datu apstrādei.
Kontaktinformācija
Jums ir tiesības caur e-pastu sazināties ar „Newsec”, lai ievāktu ziņas, veiktu atsaukšanu, pieprasīt datu subjekta tiesības un iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi. E-pasts info@newsec.lv
Privātuma politikas izmaiņas
„Newsec” patur tiesības mainīt šo privātuma politiku. Mēs iesakām regulāri apmeklēt „Newsec” tīmekļa vietni un saņemt jaunāko informāciju.

Saņemt informāciju par jaunumiem

Sazinieties ar mums
X
Ziņa nosūtīta. Drīzumā ar jums sazināsimies.